ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

29 กันยายน 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2566 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน
  • จากการท่องเที่ยวขยายตัวในช่วงวันหยุดยาว การจ้างงานทยอยปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • ประกอบกับรายได้เกษตรยังขยายตัวได้แม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้การบริโภคขยายตัวเล็กน้อย

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากด้านผลผลิตหดตัว ตามผลผลิตข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนผลผลิตลำไยลดลงเพราะสภาพอากาศผันผวนในช่วงออกดอก ด้านราคาขยายตัวดีตามราคาข้าวเปลือกที่ยังมีอุปสงค์ดีต่อเนื่อง และราคาลำไยเพิ่มขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์นม น้ำตาล และเครื่องดื่มขยายตัวตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ด้านหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการเร่งผลิตเพื่อรองรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยฟื้นตัวช้าทั้งเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องประดับ ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นสำคัญ สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากวันหยุดยาว 2 ช่วง ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอลงบ้าง แต่ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้น 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายในหมวดบริการ และหมวดสินค้าคงทนในส่วนของรถยนต์นั่ง แม้ว่ารถกระบะและรถจักรยานยนต์จะหดตัว ประกอบกับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความเชื่อมั่นปรับดี ขณะที่ยอดขายสินค้ากึ่งคงทนลดลง หลังจากเร่งซื้อไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวโดยเฉพาะหมวดการนำเข้าสินค้าทุน ประกอบกับหมวดรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงต่อเนื่อง ด้านการก่อสร้างหดตัวเช่นกัน โดยลดลงในหมวดวัสดุก่อสร้างหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยปรับดีขึ้นบ้าง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวมากขึ้น ตามการส่งออกไปเมียนมาที่ลดลง จากฝนตกหนักทำให้เส้นทางเสียหายจึงขนส่งได้จำกัด แต่ผลไม้ทุเรียนและมังคุดไปจีนขยายตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากสปป.ลาว ส่วนผักและผลไม้จากจีนขยายตัว ตามความต้องการบริโภคในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามมาตรา 38 ลดลง

 

ปัจจัยที่ตัองติดตาม

-  ผลผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญ
-  การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ
-  นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กันยายน 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1166
E-mail : ChanyarT@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด