คณะกรรมการร่วม กนง. - กนส.

 

 

   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

        คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) มีหน้าที่ร่วมกันดูแลระบบการเงินไทยให้มีเสถียรภาพ โดยมีการติดตามและให้คำแนะนำในการออกนโยบาย Macro-prudential เพื่อดูแลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบการเงิน อาทิ ภาคธนาคารพาณิชย์ ภาคตลาดการเงิน ภาคประกันภัย ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับสูง มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดี รวมถึงป้องกันไม่ให้ความเปราะบางที่อาจเกิดในบางภาคส่วนส่งผลกระทบลุกลามเป็นปัญหาเชิงระบบ (systemic event) ซึ่งจะช่วยให้กลไกของระบบการเงินสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

 

   ความถี่ในการจัดประชุม

 

        กนง. และ กนส. จะประชุมร่วมกัน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับเสถียรภาพระบบการเงิน ตลอดจนหารือในเชิงนโยบาย เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินไทยให้มั่นคง โดยจะออกแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมทุกครั้ง เพื่อสื่อสารสถานการณ์และประเด็นความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงินไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนให้รับทราบ

คณะกรรมการร่วม

meeting

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee)

รายละเอียด
meetingroom

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (Financial Institution Policy Committee)

รายละเอียด

        

 

ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

 • (32/2566)

  24 ก.ค. 2566

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (70/2565)

  9 ธ.ค. 2565

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 6 ธันวาคม 2565

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (35/2565)

  7 ก.ค. 2565

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (92/2564)

  8 ธ.ค. 2564

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 8 ธันวาคม 2564

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (50/2564)

  12 ก.ค. 2564

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (86/2563)

  14 ธ.ค. 2563

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 8 ธันวาคม 2563

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (40/2563)

  10 ก.ค. 2563

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (73/2562)

  23 ธ.ค. 2562

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 16 ธันวาคม 2562

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (36/2562)

  10 ก.ค. 2562

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (79/2561)

  26 ธ.ค. 2561

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (44/2561)

  5 ก.ค. 2561

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 29 มิถุนายน 2561

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (68/2560)

  22 ธ.ค. 2560

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 18 ธันวาคม 2560

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (28/2560)

  19 มิ.ย. 2560

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 15 มิถุนายน 2560

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (65/2559)

  13 ธ.ค. 2559

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 9 ธันวาคม 2559

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (65/2559)

  10 มิ.ย. 2559

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 9 มิถุนายน 2559

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (54/2557)

  3 ธ.ค. 2557

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 3 ธันวาคม 2557

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (27/2557)

  14 ก.ค. 2557

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (56/2556)

  20 ธ.ค. 2556

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 20 ธันวาคม 2556

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (25/2556)

  14 มิ.ย. 2556

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 14 มิถุนายน 2556

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • (65/2555)

  20 ธ.ค. 2555

  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) วันที่ 20 ธันวาคม 2555

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน