แนวนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ

(Open Data for Consumer Empowerment) 

แนวนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ (Open Data for Consumer Empowerment) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนเพื่อได้รับบริการที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและการแข่งขันของผู้ให้บริการทางดิจิทัลมากขึ้น