ระบบฐานข้อมูลกลาง
(Central Web Service)

โครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการทำธุรกรรมแฟ็กเตอริงในรูปแบบดิจิทัล เป็นโครงการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแฟ็กเตอริงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงในการพิจารณาให้สินเชื่อกับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย และส่งผลให้ SMEs เหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างสะดวกและต้นทุนต่ำ

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ต่อยอดให้ธุรกิจก้าวไกลด้วย Digital Factoring

28 เม.ย. 2564

ก้าวแรกของแฟ็กเตอริงไทยสู่ดิจิทัล ด้วยระบบฐานข้อมูลกลาง Central Web Service

28 เม.ย. 2564

Digital Factoring คืออะไร ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ SME ไทยได้อย่างไร?

18 ธ.ค. 2563

​Media Briefing : โครงการพัฒนา Ecosystem สำหรับการให้บริการ Digital Factoring

24 ก.ย. 2563

มุมผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกลาง

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด
  • บริษัท ดีไนน์ตี้ แคปปิตอล จำกัด
  • บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด
  • บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด