บริการ dStatement

(Digital Bank Statement)

การให้บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (bank statement) ในรูปแบบดิจิทัล เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศที่เปิดกว้างในการแบ่งปันข้อมูล (open data ecosystem) ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนเองเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น

dStatement คืออะไร

dStatement (digital bank statement) คือ การให้บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (bank statement) ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล bank statement เป็นหลักฐานประกอบการสมัครขอใช้บริการทางการเงิน สามารถขอให้ธนาคารที่ตนเองมีบัญชีเงินฝากอยู่ ส่งข้อมูล bank statement ไปยังธนาคารแห่งอื่นได้โดยตรง 

dStatement

ประโยชน์ของ dStatement

 • ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินยิ่งขึ้น จากเดิมที่ต้องไปขอข้อมูลในรูปแบบกระดาษจากสาขาธนาคารด้วยตนเอง ประหยัดเวลาที่ใช้รวบรวมเอกสารประกอบการทำธุรกรรม ปลอดภัยจากเอกสารสูญหาย
 • ผู้ให้บริการ (ขารับข้อมูล dStatement) ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบถูกต้องและ key-in ข้อมูล bank statement เนื่องจาก dStatement เป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบของ machine readable ซึ่งไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

รายชื่อธนาคารที่พร้อมให้บริการ

(ข้อมูล ณ 17 เม.ย. 2566)

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 9. ธนาคารออมสิน (เฉพาะขาส่งข้อมูล*)
   

*ธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝาก (ธนาคารผู้ส่ง) และต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลเดินบัญชีนี้ไปยังธนาคารที่ลูกค้าต้องการขอสินเชื่อ (ธนาคารผู้รับ)