สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 กำหนดให้ ธปท. มีหน้าที่ในการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งทุนสำรองเงินตราตามกฎหมาย เพื่อเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของค่าเงินบาท และยังมีหน้าที่ออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตร ออกใช้ธนบัตร รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้ประชาชนมีธนบัตรอยู่ในสภาพดีใช้ รวมถึงดูแลการหมุนเวียนของธนบัตรให้มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  อ่านต่อ

พ.ร.บ. เงินตรา

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th