การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และแบบรายงานข้อมูล

-690 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันการเงินไม่พึงถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่าความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จึงควรมีกระบวนการในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รอการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

18 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์รอการขาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอุปสรรคที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อันเป็นอุปสรรคในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายและมีแนวโน้มที่ต้องรับโอนอสังหาริมทรัพย์รอการขายเข้ามามากขึ้น

ถาม - ตอบข้อสงสัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  18 พ.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CP2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  18 พ.ค. 2565

  เอกสารประกอบการชี้แจง เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CP2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • แบบรายงาน

  แบบรายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CP2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • แบบแสดงความคิดเห็น

  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ และแบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต 2 ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

CP2-RPD2@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *