การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

-241 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อขอทดสอบการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

31 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

    ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ เช่น ให้ใบอนุญาตสามารถใช้ได้กับสาขาหรือช่องทางให้บริการทุกแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ และให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อทดสอบการให้บริการด้วยนวัตกรรมใน sandbox เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 

    สืบเนื่องจากการออกกฎกระทรวงข้างต้น กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้จัดทำร่างประกาศลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าว

 

     ธปท. จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อขอทดสอบการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยโปรดให้ความเห็นในแบบสอบถามและส่งกลับมาที่ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: FOG_ECST@bot.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน 
Email : fog_ecst@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๖)

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

 • ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *