การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

-162 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

1 ธันวาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • ปัจจุบันสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ค้างอยู่ในระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นเวลานาน โดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันและมักได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การตกลงราคาขายของลูกหนี้กลุ่มนี้ในภาวะปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ล่าช้าอาจส่งผลให้ปัญหาหนี้ของลูกหนี้เรื้อรังและกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อในระยะต่อไป
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีให้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของภาครัฐในระยะถัดไปได้ดีและคล่องตัวยิ่งขึ้น  ธปท. จึงเห็นความจำเป็นของการส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ในระยะเวลาที่กำหนด 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต 

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

อีเมล CP-RPD@bot.or.th

โทรศัพท์  0 2283 5837, 0 2356 7365, 0 2356 7051

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  1 ธ.ค. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. สนส. ที่ 2/2567

  13 พ.ค. 2567

  รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. สนส. ที่ 2/2567

  13 พ.ค. 2567

  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *