การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)

เหลือเวลาอีก 5 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

10 - 24 พฤษภาคม 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนจากการวางภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย (Financial Landscape) ของ ธปท. ที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการกำกับดูแลความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนผ่านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้


1) ขยายขอบเขตธุรกิจให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์และบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (green-related business) ได้
ประกอบด้วย

1.1) ธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

1.2) ธุรกิจการแนะนำสินค้าหรือบริการด้านสิ่งแวดล้อม

1.3) ธุรกิจการคำนวณข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

1.4) ธุรกิจส่งข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

1.5) ธุรกิจรวบรวมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิต

โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ต้องมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน


2) ปรับปรุงขอบเขตการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital: VC) ให้ยืดหยุ่นขึ้น
โดยไม่จำกัดประเภทของธุรกิจที่ VC เข้าร่วมลงทุน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและขอบเขตการประกอบธุรกิจ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน 

อีเมล CRB-RPD@bot.or.th

โทรศัพท์ 0 2283 5882 หรือ 0 2356 7366 หรือ 0 2283 6856

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)

  งานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและขอบเขตการประกอบธุรกิจ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CRB-RPD@bot.or.th

  งานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและขอบเขตการประกอบธุรกิจ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

  งานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและขอบเขตการประกอบธุรกิจ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CRB-RPD@bot.or.th

  งานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและขอบเขตการประกอบธุรกิจ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *