การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การปรับปรุงแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท 

-14 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย  

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

27 พฤษภาคม 2567 – 10 มิถุนายน 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภทเพื่อขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินให้ระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจบางประเภทที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาว และนำเงินมาให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น 
 • เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยยังคงหลักการเดิมที่เน้นให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อไปยังกลุ่มที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาวและอาจสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมถึงให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมอย่างเหมาะสม ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยเพิ่มลักษณะสินเชื่อที่สถาบันการเงินพึงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เช่น สินเชื่อที่อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ ปรับปรุงข้อกำหนดในการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และยกเลิกข้อกำหนดบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต 

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

อีเมล CP-RPD@bot.or.th

โทรศัพท์  0 2283 5837, 0 2356 7365, 0 2356 7539, 0 2283 6803

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

  4 มี.ค. 2552

  แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศหลักเกณฑ์ LTV

  20 ม.ค. 2563

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.1 /2563 เรื่อง การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

  28 เม.ย. 2565

  หนังสือเวียนที่ ฝนส2.ว. 192/2565 เรื่อง นำส่งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศการส่งรายงานข้อมูล RDT credit

  30 มิ.ย. 2566

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 4/2566การส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Regulatory Data Transformation : RDT credit)

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  RDT-WG@bot.or.th

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *