การเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

19 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในปัจจุบันในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามแนวทางของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

โดยเหตุที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยเมื่อบังคับใช้กฎหมายไประยะหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น และยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายข้างต้นหรือไม่ โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย รวมถึงความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เป็นกฎหมายที่เข้าข่ายต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้บังคับกฎหมาย โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ธปท. รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เฉพาะในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

ธปท. จึงจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เพื่อให้ได้รับข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ธปท. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มด้านล่าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) หรืออีเมล งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. [E-mail : RPD-RPD@bot.or.th]

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

link แบบสอบถาม (แบบฟอร์มออนไลน์)

link แบบสอบถาม (แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Word)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล
ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

อีเมล: RPD-RPD@bot.or.th

โทรศัพท์: 0 2283 6938, 0 2356 7686, 0 2283 5304

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารการรับฟังความคิดเห็น

  1 ก.ค. 2567

  เอกสารรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง

  ฝ่ายนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

* ธปท. จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อกฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *