การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ และแบบรายงานข้อมูล

-508 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน และต้องประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตการบริหารสินทรัพย์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์มีธรรมาภิบาลที่ดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องมีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และรายงานข้อมูลตามที่กำหนด รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

11 - 31 มกราคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นและลดภาระในการดำเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกินความจำเป็น รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์รอการขาย เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเหมาะสมกับบริบทการกำกับดูแลในปัจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล และ งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน
Email : RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  11 ม.ค. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • แบบรายงาน

  แบบรายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขายรายครึ่งปีและรายปี

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • แบบรายงาน

  แบบรายงานการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing)

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • แบบแสดงความคิดเห็น

  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ และแบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *