การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

-212 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
(Responsible Lending) ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

4 - 20 กันยายน 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible lending) ครอบคลุมตลอดวงจรหนี้ ตั้งแต่การก่อหนี้ใหม่ที่มีคุณภาพการดูแลหนี้เดิมโดยเฉพาะหนี้เสียและหนี้เรื้อรัง จนถึงการดำเนินคดีและโอนขายหนี้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการให้ข้อมูลเพื่อกระตุกพฤติกรรมลูกค้า (nudge) ตลอดวงจรหนี้ เพื่อให้เกิดการปล่อยหนี้ใหม่อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการมีวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี (good credit culture) และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

อีเมล MCPolicy2-FCD@bot.or.th

เอกสารประกอบการขอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารร่างหลักเกณฑ์

link เอกสาร

 • เอกสารประกอบการ hearing

link เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  4 ก.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

 • เอกสารประกอบการ hearing

  7 ก.ย. 2566

  เอกสารประกอบการ hearing (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *

VDO การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)