​BOT Financial Landscape Consultation Session : เปิดมุมมองภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย

24 กุมภาพันธ์ 2565

​ธปท. ได้จัดงาน BOT Financial Landscape Consultation Session : เปิดมุมมองภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อรับฟังสรุปใจความและความเห็นที่ได้รับต่อ BOT Financial Landscape Consultation Paper รวมถึงได้มีการจัดเสวนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

2022_02_15_PR-FL-ครั้งที่-2
2022_02_15_PR-FL-ครั้งที่-2