80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 มีนาคม 2565

ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา

ธปท. ยึดมั่นในปณิธานที่จะดูแลให้เศรษฐกิจการเงินมีเสถียรภาพ ผ่านการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินนโยบายเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อมองไปข้างหน้า การทำหน้าที่ของธนาคารกลางยังมีความท้าทายจากภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ ธปท. จะยังคงยึดมั่นในปณิธานอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบการเงินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

01

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ปีนี้ครบรอบ 80 ปีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมายาวนานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ทำงานอย่างทุ่มเท และยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องในการดำเนินนโยบายการเงินและการพัฒนาระบบการเงินของประเทศจนได้รับการยอมรับถึงความเป็นองค์กรชั้นนำทั้งจากในและต่างประเทศ และในปัจจุบันก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
01

gov

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในบริบทของโลกที่เปลี่ยนเร็ว เราอาจไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้เสมอไป เราจึงต้องมองไปข้างหน้าและ "ปรับ" องค์กรของเราเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง แต่การปรับตัวนี้ ก็เพื่อให้ ธปท. สามารถยืนหยัด ทำตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กร ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย  เช่นเดียวกับที่เราได้ทำตลอด 80 ปีที่ผ่านมา   

gov

fdfdfd

วีดีโอ 80 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย

การเดินทางเคียงข้างเศรษฐกิจไทย

หัวใจไม่เคยเปลี่ยน

ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา ธปท.เพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจการเงินไทยได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือในเวทีต่างประเทศ เพื่อดำเนินนโยบายที่ตอบโจทย์และนำไปปฏิบัติได้จริงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และ ธปท. ยังให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

 

การทำงานตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา ไม่อาจสำเร็จได้ด้วย ธปท. เพียงหน่วยงานเดียว โดยเราตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมผลักดันการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินไทยอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือด้านต่างๆ

fdfdfdfd