โครงการธนบัตรน่ารู้

วัตถุประสงค์


สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ธนบัตรน่ารู้" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธนบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้น สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และช่วยกันคัดกรองธนบัตรปลอมออกจากระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงานของท่าน และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ในปี 2563  ธปท. ได้เพิ่มช่องการจัดอบรมในรูปแบบการบรรยายสด (Live) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าเรียน

 

ประจำปี 2565


  • รายละเอียดหลักสูตร  คลิกที่นี่ 

  • ขั้นตอนการเข้าเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์ "ธนบัตรน่ารู้"  คลิกที่นี่

  • ช่องทางการ Download วุฒิบัตร

   

 

ประจำปี 2564


  • รายชื่อผู้สอบผ่านในการอบรม คลิกที่นี่  
  • Download วุฒิบัตร คลิกที่นี่ 
  • รายชื่อผู้โชคดีในการตอบคำถามโครงการธนบัตรน่ารู้ คลิกที่นี่

 

ประจำปี 2563


รายชื่อผู้สอบผ่านในการอบรม คลิกที่นี่