มาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง

ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

Corporate Bond Stabilization Fund: BSF

มาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

(Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)

ภายใต้ความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินกลไกในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินผ่านการดูแลให้สภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนให้ดำเนินไปได้อย่างปกติ โดยมีการออก พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้  เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่ของบริษัทที่มีพื้นฐานการดำเนินงานที่ดีและมีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาจากการที่ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนขาดสภาพคล่องเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1. กองทุน BSF

     1.1 พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

     1.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับเรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ

     1.3 กฎบัตรว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และคณะกรรมการลงทุน พ.ศ. 2563

     1.4 ประกาศ สกง. 30/2563 เรื่อง การกำหนดองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนฯ จะลงทุนได้

     1.5 ประกาศคณะกรรมการกำกับเรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ (ฉบับที่ 2)

     1.6 ประกาศคณะกรรมการกำกับเรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ (ฉบับที่ 3)

     1.7 ประกาศคณะกรรมการกำกับเรื่อง การยุติการดำเนินการของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

 

2. คณะกรรมการกำกับกองทุน

     2.1 ระเบียบว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุน และการประชุมของคณะกรรมการกำกับกองทุน พ.ศ. 2563

     2.2 คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 897/2563 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนฯ

     2.3 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วย การแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2563

     2.4 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน พ.ศ. 2563

     2.5 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วย การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ภายใต้พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

 

3. คณะกรรมการลงทุน

     3.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 5/2563 ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลงทุนและการประชุมของคณะกรรมการลงทุน

     3.2 คำสั่ง ธปท. ที่ ท 103/2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลงทุน

     3.3 หนังสือ ธปท. ที่ ฝตง.(41) 40/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ

 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์

เอกสารรับฟังความคิดเห็น BSF

 

 

ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ

เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย