โอนกรรมสิทธิ์ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่น​​​

 

แบบพิมพ์

 

1) หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร   ดาวน์โหลด

2) คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (ผู้รับโอน)  ดาวน์โหลด

3) หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณีผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน) 

4) หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)  ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดแบบพิมพ

  ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร