1. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ
รายการเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ลงทะเบียน 

 

  นำส่งเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สแกนเอกสาร (PDF) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่ง ServiceD@bot.or.th หรือ
2. ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์)
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
   273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
   เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
   โทรศัพท์ 0-2283-5666

2. การเข้าใช้งานระบบรับส่งข้อมูล

คู่มือการใช้ระบบ DAP

  • เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.4

  • Video Clip การใช้งาน DA Web Submission

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน/จัดการสิทธิ