1. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ
รายการเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ลงทะเบียน 

 

  ที่อยู่ นำส่งเอกสารประกอบการขอใช้บริการ

ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2283-56662. การเข้าใช้งานระบบรับส่งข้อมูล

คู่มือการใช้ระบบ DAP

  • เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.1

  • Video Clip การใช้งาน DA Web Submission

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน/จัดการสิทธิ