คู่มือการตรวจสอบสถาบันการเงิน

คู่มือการตรวจสอบสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรม และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นต่อการดำเนินงานและความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน และเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ

ท่านสามารถ download คู่มือตรวจสอบสถาบันการเงินได้ตามรายการเอกสารดังนี้

 • คู่มือการจัดระดับโดยรวม

 • แนวทางการตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรมที่สำคัญของสถาบันการเงิน

 • การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

 • การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ

 • แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • แนวปฏิบัติในการบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมความเสี่ยงของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Phase1 : ธุรกรรมฝาก ถอน และโอนเงิน

 • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมความเสี่ยงของระบบงานเทศโนโลยีสารสนเทศ Phase2 : ธุรกรรม E-Banking E-Payment

 • คู่มือตรวจสอบเชิงลึก Phase1 : ระบบปฏิบัติการ

 • คู่มือตรวจสอบเชิงลึก Phase2 : ระบบฐานข้อมูล

 • แนวปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่าน Call Center

 • แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงของระบบ ATM จากโปรแกรม Malware

 • แนวปฏิบัติในการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์