10618

การแจ้งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน)

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

01 เม.ย. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอแจ้งประกอบธุรกิจ 

    1.1   สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน) ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนหน้าวันที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2562  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้ (ประกอบธุรกิจก่อนวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562) ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือให้แจ้งรวมถึงจัดส่งเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562)

    1.2   สำหรับสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน) ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หากประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้สถาบันการเงินแจ้งความประสงค์การประกอบธุรกิจ รวมถึงจัดส่งเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx

โดยเลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

2. วิธีการยื่นคำขอแจ้งประกอบธุรกิจ

    2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้
ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

    2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

    2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

    2.4 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง หากธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเชิญให้มาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

3. ช่องทางการให้บริการ

 

เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

สถานที่ให้บริการ

เข้าระบบ e-Application : https://iservice.bot.or.th/

ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป

 หมายเหตุ:

1. หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 6828, 0 2356 7684, 0 2356 7469 หรือ RB1-RPD2@bot.or.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

4. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนระยะเวลาส่วนที่รับผิดชอบ

1. การตรวจสอบเอกสาร

   1.1) ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
   1.2) หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป

1 วันฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

2. การพิจารณา/ลงนาม

   การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน

   2.1) เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

   2.2) เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

   2.3) เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม

(หมายเหตุ: ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 2 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณา)

29 วันฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

5. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)จำนวนหน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1. แบบแจ้งเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ-
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ-
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ฉบับจริง 1 ฉบับ-
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)ฉบับจริง 1 ฉบับ-

6. ค่าธรรมเนียม

ลำดับรายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
  ไม่มีค่าธรรมเนียม

7. ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1. ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2283 5862 หรือ RB1-RPD2@bot.or.th

2. ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

(หมายเหตุ:
1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / Facebook : PACC.GO.TH
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center)
- Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Email : Fad.pacc@gmail.com
- www.pacc.go.th / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center)

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

   

    1.1 ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์นั้นตามสมควร โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

    1.2 การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรม หรือบ้านพักรับรองให้ธนาคารพาณิชย์ยื่นขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ

    1.3 อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.2 ได้โดยมีเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์กำหนดนโยบายและขั้นตอนในการจัดซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

   1.4 หากธนาคารพาณิชย์จะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน