สื่อการสอนความรู้ทางการเงิน

ตามกรอบสมรรถนะทางการเงิน

เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

สื่อการสอนความรู้ทางการเงินตามกรอบสมรรถนะทางการเงินเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

 

       

เหมาะกับบุคลากรในภาคการศึกษาและบุคคลที่สนใจการสร้างห้องเรียนการเงินแบบกำหนดเป็นรายวิชาเฉพาะหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย

 

     1) (ร่าง) กรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competency Framework)

     2) (ร่าง) เนื้อหาความรู้ทางการเงิน (FL Content book) และ

     3) ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Lesson plan)


โดยสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย

ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Lesson plan) แบ่งตามช่วงชั้นทางการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา และแบ่งเนื้อหาความรู้ทางการเงินออกเป็นหัวข้อย่อย 11 หัวข้อ ได้แก่

 

1) เงินและอัตราแลกเปลี่ยน 2) รายได้และภาษี 3) การซื้อและการชำระเงิน 4) การจัดสรรเงิน 5) การออมและการลงทุน 6) สินเชื่อ 7) ความเสี่ยงและภัยทางการเงิน 8) สิทธิและหน้าที่ 9) แหล่งความรู้และคำแนะนำ 10) เกษียณ และ 11) ประกันภัย ตามกรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competencies Framework) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Lesson plan) ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

 

ทุกท่านสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competencies Framework) ได้ที่นี่

Financial Competency (ทางเลือก Tabs แบบมีภาพ)

Lesson Plan ที่เกี่ยวข้อง

มัธยม

Lesson Plan ที่เกี่ยวข้อง

มัธยม

Lesson Plan ที่เกี่ยวข้อง

Lesson Plan ที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม Website

สื่อการสอนความรู้ทางการเงินสำหรับครู สพฐ.

เข้าชมเว็บไซต์