สื่อการสอนความรู้ทางการเงินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สื่อการสอนความรู้ทางการเงินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

เหมาะกับบุคลากรในภาคการศึกษาและบุคคลที่สนใจการสร้างห้องเรียนการเงินแบบสอดแทรกในรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของ สพฐ. แบ่งตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Lesson plan) ตามช่วงชั้นการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย

ช่วงวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เข้าชม Website

สื่อการสอนความรู้ทางการเงิน ธปท. 

เข้าชม Website