การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : SMART Money

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : อ.วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ และ อ.ธีรภาพ แซ่เชี่ย ผลงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

รายวิชาเฉพาะ - วิชารู้ทันการเงิน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการเงิน

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

สมรรถนะหลัก

FB11. ดูแลและติดตามการใช้จ่าย (ป. ปลาย)

FB12. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ดี (SMART) (ป. ปลาย)
FB20. แยกความจำเป็นและความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญได้ (ม. ต้น)

FB21. จัดสรรเงินและติดตามสถานะการเงินของตนเอง เพื่อไม่ให้ใช้เงินเกินที่จัดสรรไว้ (ม. ต้น)

FB22. ทบทวนเป้าหมายทางการเงินและปรับแผนหากจำเป็น (ม. ต้น)

FK96. รู้วิธีวางแผนการเงินเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายชีวิต (ม. ปลาย)
FK97. เข้าใจความสำคัญของการจัดลำดับรายจ่ายเมื่อมีรายได้จำกัด (ม. ปลาย)

 

สมรรถนะเสริม

FK19. รู้ว่าความจำเป็นและความต้องการของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน (ป. ต้น)
FA17. มีความมั่นใจที่จะตัดสินใจใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล แม้ว่าจะแตกต่างจากผู้อื่นก็ตาม (ม. ต้น)

FA21. เชื่อว่าการวางแผนการเงินที่เริ่มต้นเร็ว ช่วยสร้างทางเลือกให้บรรลุเป้าหมายได้ (ม. ต้น)

FA24. ยอมรับว่าการจัดสรรเงินก่อนใช้เป็นสิ่งที่ควรทำ (ม. ปลาย)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

สังคมศึกษา

 

ส 3.1 ป.3/1 จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต

 

 

ส 3.1 ป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองของตนเอง

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

1.  ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน 5 ขั้นตอน โดยไม่ต้องเรียงลำดับหรืออธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ได้แก่

    (1) สำรวจตนเอง

    (2) ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

    (3) ทำแผนการเงินและแผนใช้เงิน

    (4) ลงมือปฏิบัติตามแผน

    (5) ทบทวนและปรับปรุงแผนตามสถานการณ์

จากนั้นให้ผู้เรียนจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มแบบสุ่มให้ผู้เรียน แล้วทดลองเรียงขั้นตอนการวางแผนการเงิน พร้อมทั้งให้เหตุผลสนับสนุนของกลุ่มตนเอง

 

2.  ผู้สอนอธิบายวิธีการวางแผน 5 ขั้นตอนอย่างละเอียด

 

3.  ให้ผู้เรียนทำใบงาน 2 กิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

  •   กิจกรรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย : ให้ผู้เรียนสำรวจ
  •   การใช้จ่ายของตนเอง โดยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงชว=นผู้เรียนวิเคราะห์รายจ่ายจำเป็น (Need) และรายจ่ายไม่จำเป็น (Want) ของตนเอง พร้อมอภิปรายว่า หากต้องจัดการรายจ่ายจะลดรายจ่ายใดได้บ้าง
  •   กิจกรรมเป้าหมายของฉัน : โดยครูอธิบายหลักการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบ SMART จากนั้นให้ผู้เรียนประยุกต์หลักการการตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART มาสร้างเป้าหมายของตนเอง 1 เรื่อง 

 

4.  ผู้สอนชวนผู้เรียนถอดบทเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ในคาบเรียนต่อไป

  •    ทำกิจกรรมนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ?
  •    ข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ?
  •    สิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือในคาบเรียนนี้ ?

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1.  ประเมินผลการเรียนรู้จากใบงาน

2.  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของผู้เรียน