การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : ตลาดพิซซ่า

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : อ.วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ และ อ.ธีรภาพ แซ่เชี่ย ผลงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคาร
แห่งประเทศไทยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

รายวิชาเฉพาะ - วิชารู้ทันการเงิน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้้ผู้้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจอย่างภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

สมรรถนะหลัก

FK44. รู้ว่าต้องประเมินความสามารถในการจ่ายเงิน หรือกำลังทรัพย์ของตนเองก่อนซื้อสินค้า ไม่ด่วนตัดสินใจทันทีทันใด (ม. ต้น)

FA18. มีแรงจูงใจที่จะหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ (ม. ต้น)

FA19. มีความมั่นใจที่จะต่อรองราคาอย่างสมเหตุผล (ม. ต้น)

FK75. รู้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลต่อราคาสินค้าและอำนาจซื้อได้อย่างไร (ม. ปลาย)

FK92. รู้เท่าทันเทคนิคการตั้งราคาและการโฆษณาที่จูงใจ (ม. ปลาย)

FK171. เข้าใจวัตถุประสงค์พื้นฐานของประกันภัย เข้าใจว่าทำไมจึงต้องซื้อประกันภัย (อุดมศึกษา)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

สังคมศึกษา

ส 3.1 ป.3/3 อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ

 

 

สังคมศึกษา

ส 3.2 ม.1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ

 

สังคมศึกษา

ส 3.2 ม.3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

 

 

การงานอาชีพ

 

ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

1.  ผู้สอนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยการตั้งคำถาม 2 ข้อ ได้แก่

 • ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง ? จากนั้นร่วมกันจัดกลุ่มคำตอบ โดยพบว่ามี 2 กลุ่ม คือ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
 • ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

 

2.  ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่

 • ฝั่งชาวบ้าน มีภารกิจในการขายทรัพยากรที่ตนเองมี ได้แก่ แรงงาน เตาอบ และวัตถุดิบ ให้กับฝั่งร้านค้า โดยฝั่งชาวบ้านมีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องซื้อพิซซ่าที่ร้านค้าผลิตมาบริโภคให้มากที่สุด
 • ฝั่งร้านค้า มีภารกิจในการซื้อทรัพยากรจากฝั่งชาวบ้าน ได้แก่ แรงงาน เตาอบ และวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตและจำหน่ายให้ฝั่งชาวบ้าน โดยมีฝั่งร้านค้ามีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องได้เงินจากการจำหน่ายพิซซ่าให้มากที่สุด

ผู้สอนต้องเตรียมบัตรคำ 4 แบบ คือ แรงงาน เตาอบ วัตถุดิบ และพิซซ่า ในปริมาณที่มากกว่าจำนวนผู้เรียนในห้อง 4 เท่า เพื่อให้เกิดการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและนำมาผลิต

 

3.  ผู้สอนอธิบายเงื่อนไขในการทำกิจกรรมโดย

 • ชาวบ้านแต่ละคน จะได้รับบัตรคำทรัพยากร 3 อย่าง (แรงงาน เตาอบ วัตถุดิบ) อย่างละ 5 ใบ รวม 15 ใบ เพื่อใช้ในการขายให้ร้านค้า โดยราคาของทรัพยากรอยู่ที่ 50-200 บาทต่อบัตรคำ 1 ใบ แล้วแต่เจรจาต่อรองกับร้านค้า จากนั้นนำเงินที่ได้จากการขายไว้ซื้อพิซซ่า เพราะเป้าหมายของฝั่งชาวบ้าน คือ บริโภคพิซซ่าให้ได้มากที่สุด
 • ร้านค้าแต่ละร้านจะได้เงินทุนตั้งต้นในการเปิดร้านพิซซ่า 1,000 บาท ร้านค้าต้องซื้อทรัพยากร (เตาอบ แรงงาน วัตถุดิบ) จากชาวบ้านมา 3 อย่าง อย่างละ 1 ใบ เพื่อใช้ในการผลิตพิซซ่าได้ ใช้ในการ 1 ถาด แล้วนำพิซซ่าไปขายให้ชาวบ้านต่อไป

 

4.  เมื่อครบเวลาที่กำหนด หรือขายพิซซ่าหมดแล้ว ให้ผู้สอนสอบถามผู้เรียนชวนผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยการตั้งคำถาม

 • ร้านค้า (ผู้ผลิต) รายใดได้เงินจากการจำหน่ายพิซซ่ามากที่สุด
 • ชาวบ้าน (ผู้บริโภค) รายใดซื้อพิซซ่ามาบริโภคได้มากที่สุด

จากนั้นชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการที่ทำให้ขายพิซซ่าได้เงินมากที่สุดและบริโภคพิซซ่าได้มากที่สุด รวมถึงวิเคราะห์ว่าตัวละครแต่ละฝั่งมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จากนั้นให้เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ

 

5.  ผู้สอนสามารถพัฒนากิจกรรมด้วยการเพิ่มฝั่งธนาคารที่ทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ เพื่อให้ฝั่งร้านค้ามีเงินสำหรับลงทุนผลิตพิซซ่าเพิ่ม หรือสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ประกาศอัตราเงินเฟ้อ ปรับราคาทรัพยากรบางรายการ ซึ่งสถานการณ์จะกระทบผู้เล่นในแต่ละรอบ

 

6.  ผู้สอนชวนผู้เรียนถอดบทเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ในคาบเรียนต่อไป

 • ทำกิจกรรมนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ?
 • ข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ?
 • สิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือในคาบเรียนนี้ ?

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1.  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของผู้เรียน