จัดพอร์ตการลงทุน

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : จัดพอร์ตการลงทุน

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : อ.วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ และ อ.ธีรภาพ แซ่เชี่ย ผลงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

รายวิชาเฉพาะ - วิชารู้ทันการเงิน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการลงทุน เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์การลงทุน ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทน และสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับตนเองได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

สมรรถนะหลัก

FK104. เข้าใจว่าการลงทุนมีทั้งขาดทุนและกำไร (ม. ปลาย)

FK105. รู้จักผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนว่ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน (ม. ปลาย)

FK112. รู้ว่าผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอาจนำเสนอเฉพาะผลตอบแทน โดยไม่ได้บอกถึงความเสี่ยง จึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติม (ม. ปลาย)

FA28. ยอมรับว่าการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมีความเสี่ยงสูง (ม. ปลาย)

FB30. สามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองและเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ (ม. ปลาย)

FK139. เข้าใจแนวคิดการลงทุนเบื้องต้น เช่น วัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน มูลค่าเงินตามเวลา (อุดมศึกษา)

FK140. เข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ รวมถึงระดับความเสี่ยง สภาพคล่อง และคุณลักษณะด้านความยั่งยืน เช่น ไม่ลงทุนในธุรกิจที่อาจขัดต่อศีลธรรม (อุดมศึกษา)

FK141. เข้าใจว่าควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกันในการวางแผนการเงินระยะสั้น ระยะยาว หรือการออมเผื่อฉุกเฉิน (อุดมศึกษา)

FK143. รู้ว่าการลงทุนแต่ละประเภทมีสภาพคล่องที่ต่างกัน (อุดมศึกษา)

FK144. รู้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนอาจเพิ่มหรือลดได้ (อุดมศึกษา)

FK147. รู้วิธีการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างง่าย (อุดมศึกษา)

 

สมรรถนะเสริม

FA15. ยอมรับว่าการพนันและการเสี่ยงโชคไม่ใช่ช่องทางในการหารายได้หรือสร้างความมั่งคั่ง (ม. ต้น)

FB31. มีเงินออมก่อนลงทุน เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน และศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน (ม. ปลาย)

FA33. มีความมั่นใจและมีแรงจูงใจที่จะตั้งคำถามหรือสงสัยในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดูดีเกินจริง (อุดมศึกษา)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี : 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

สังคมศึกษา

 

 

ส 3.1 ม.2/1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออมวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

1.  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไร ? จากนั้นให้ผู้เรียนชวนกันสรุปคำตอบ และผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เพราะความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นของคู่กัน ถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูง ๆ ก็ต้องทำใจเอาไว้ด้วยว่าการลงทุนนั้นจะมีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน High Risk, High (Expected) Return”

 

2.  ผู้สอนอธิบาย 2 สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุน ได้แก่ 1) รู้จักตนเอง ทั้งเป้าหมายการลงทุนคืออะไร ? ใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ ? ต้องการบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาเท่าไหร่ ? และยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ? 2) รู้จักทางเลือกลงทุน โดยต้องศึกษาทางเลือกในการลงทุนต่าง ๆ ทั้งเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้นสามัญ สินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนรวม จากนั้นผู้สอนอธิบายความหมายและลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการออมและการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

 

3.  ผู้สอนเกริ่นว่า หลังจากผู้เรียนรู้จักและศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการออมและการลงทุนต่าง ๆ แล้ว อย่าเพิ่งใจร้อนรีบลงทุนทันที แต่ควรสร้างพอร์ตลงทุนที่เหมาะกับตนเองก่อนเริ่มลงทุนจริง โดยควรจัดพอร์ตการลงทุนแยกตามเป้าหมายทางการเงิน คือ 1 เป้าหมายการเงิน 1 พอร์ตการลงทุน ทำให้เงินลงทุนไม่ปะปนกันและช่วยให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถเลือกระดับความเสี่ยงและจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายได้

 

4.  ผู้สอนแจกใบงาน “เป้าหมายกับพอร์ตลงทุน” และ “สำรวจพอร์ตการลงทุน” โดยให้ผู้เรียนทดลองตั้งเป้าหมายทางการเงิน ระบุความเสี่ยงที่รับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

5.  ผู้สอนชวนผู้เรียนถอดบทเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ในคาบเรียนต่อไป

  • ทำกิจกรรมนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ?
  • ข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ?
  • สิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือในคาบเรียนนี้ ?

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1.  ประเมินผลการเรียนรู้จากใบงาน

2.  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของผู้เรียน