การลงทุนเบื้องต้น

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : การลงทุนเบื้องต้น

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : ครูภัททิยา ขำทวี / โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

รายวิชาเฉพาะ - ทักษะอาชีพ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1.  นักเรียนสามารถบอกระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และอธิบายสิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุนได้ (K)

2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ (P)

3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตั้งใจในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A)

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK75. รู้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลต่อราคาสินค้าและอำนาจซื้อได้อย่างไร (ม. ปลาย)

FK96. รู้วิธีวางแผนการเงินเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายชีวิต (ม. ปลาย)

FK104. เข้าใจว่าการลงทุนมีทั้งขาดทุนและกำไร (ม. ปลาย)

FB30. สามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองและเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ (ม. ปลาย)

FA25. มีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องเงินในชีวิตประจำวันมากขึ้น (ม. ปลาย)

FA26. มีทัศนติที่ดีในการเผชิญกับสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่เป็นตามที่คาดหวัง (ม. ปลาย)

FK147. รู้วิธีการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างง่าย (อุดมศึกษา)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

สังคมศึกษา

ส 3.1 ม.2/1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออมวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน : ครูทบทวนความรู้เดิม โดยชวนพูดคุยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน

2.  ขั้นสอน : ครูอธิบายสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนการลงทุน จากนั้นนักเรียนทำกิจกรรม

    1) กิจกรรมเรียงลำดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ด้วยบัตรคำ

    2) กิจกรรมทำแบบทดสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ตนเองรับได้

    3) กิจกรรมจัดพอร์ตการลงทุน

3.  ขั้นสรุป : นักเรียนนำเสนอผลงาน

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1.  K : แบบประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ (ใบงาน)

2.  P : แบบประเมินการทำงานกลุ่ม (กิจกรรมจัดพอร์ตการลงทุน)

3.  A : แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์