หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวพรยมล มีสุข / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 1

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. บอกได้ว่าของใช้ในห้องเรียนมีอะไรบ้างได้

2. สนทนาโต้ตอบระหว่างทำกิจกรรมได้

3. รู้จักวิธีการเก็บรักษาของใช้ในห้องเรียนได้

4. รู้จักขออนุญาตในการยืมของจากคนอื่นได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK7. รู้วิธีเก็บรักษาสิ่งของ เช่น เก็บของเล่นให้เข้าที่ เก็บเงินในกระปุกและวางไว้ในที่ปลอดภัย (อนุบาล)

FA1. รู้สึกขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น (อนุบาล)

FA2. มีความยินดีเมื่อได้แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ที่ต้องการ (อนุบาล)

FA5. รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อได้รับคำชมเชยถึงความพยายาม (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

ครูแนะนำคำคล้องจอง ของใช้ของหนู ให้เด็ก

           - รอบที่ 1 ครูท่องคำคล้องจองให้เด็กฟัง 1 รอบ

           - รอบที่ 2 เด็กท่องตามครูทีละวรรค

           - รอบที่ 3 ครูและเด็กท่องคำคล้องจอง

ขั้นสอน

1. ครูพาเด็กเดินสำรวจของใช้ในห้องเรียน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เก้าอี้ ที่นอน โต๊ะ ไม้กวาด

2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนและวิธีการเก็บรักษาโดยใช้คำถาม ดังนี้

          - สิ่งของเครื่องใช้มีอะไรบ้าง

          - ของแต่ละอย่างเก็บรักษาไว้ที่ไหน

          - เวลาหยิบจับสิ่งของเสร็จเด็กควรทำอย่างไร

          - เด็กรู้ได้อย่างไรว่าของชิ้นไหนมีเจ้าของ 

          - จะดูแลของใช้ของตนเองอย่างไรที่จะเก็บไว้ใช้ได้นาน   

          - ก่อนที่เราจะยืมของคนอื่นมาใช้เราควรทำอย่างไร

 3. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาและตอบคำถาม

 

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กสรุปร่วมกัน ดังนี้

          -  ของใช้ในห้องเรียน ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เก้าอี้ ที่นอน โต๊ะ ไม้กวาด

          - เก็บไว้ตามที่เหมาะสมในการใช้งาน

          - เวลายืมของจากคนอื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน

          - หยิบจับสิ่งของเสร็จควรล้างมือให้สะอาด

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

  1. สังเกตเด็กบอกได้ว่าของใช้ในห้องเรียนมีอะไรบ้าง

  2. สังเกตเด็กสามารถตอบคำถาม

  3. สังเกตเด็กรู้จักวิธีการเก็บรักษาของใช้ในห้องเรียน

  4. สังเกตเด็กรู้จักขออนุญาตในการยืมของจากคนอื่น