หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุวนีย์ ฌานชีวิน / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 2

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ฟังและพูดโต้ตอบเรื่องการแยกประเภทของใช้ได้

2. อ่านข้อความตามครูได้

3. ฟังแล้วพูดโต้ตอบเรื่องจัดเก็บของเล่นของใช้ได้

4. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

5. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้

6. มีความกระตือรือร้นขณะทำกิจกรรมได้ 

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FA3. เคารพความเป็นเจ้าของในของใช้ส่วนตัวของผู้อื่น (อนุบาล)

FK7. รู้วิธีเก็บรักษาสิ่งของ เช่น เก็บของเล่นให้เข้าที่ เก็บเงินในกระปุกและวางไว้ในที่ปลอดภัย (อนุบาล)

FK9. รู้วิธีดูแลตนเอง เช่น เดินอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นขณะรับประทานอาหาร (อนุบาล)

FK11. รู้ว่าของแต่ละอย่างมีเจ้าของ (อนุบาล)

FB1. ขออนุญาตก่อนนำของส่วนตัวของคนอื่นไปใช้ (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ  

1. ครูแนะนำคำคล้องจอง "ของเล่นของใช้"                          

        - ครูอ่านคำคล้องจอง "ของเล่นของใช้" ให้เด็กฟัง 1 รอบ

        - ครูให้เด็กอ่านคำคล้องจอง "ของเล่นของใช้" ตามทีละวรรค

        - ครูและเด็กอ่านคำคล้องจอง "ของเล่นของใช้" พร้อมกันจนจบ           

ขั้นสอน

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับของเล่นของใช้โดยใช้คำถาม ดังนี้              

        - ครูอธิบายเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมว่าแตกต่างกันอย่างไร                                          

        - ที่บ้านเด็ก ๆ มีของเล่นกับของใช้ไหม

        - เวลาเราเล่นหรือใช้เสร็จควรทำอย่างไร

2. ครูนำตะกร้าที่มีของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมของเด็กในห้องเรียนมาให้เด็กดู                                    

3. ครูและเด็กร่วมกันสนทนา และตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ของส่วนตัวและส่วนรวมในห้องเรียน รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาโดยใช้คำถาม ดังนี้                  

        - สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้าง                

        - สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้าง             

        - ของแต่ละอย่างควรเก็บรักษาไว้ที่ไหน เช่น จานใช้แล้วเก็บไว้ ไม้กวาดใช้แล้วเก็บ เสื้อผ้าใส่เสร็จแล้วไว้ที่ไหน

        - เวลาหยิบจับสิ่งของเสร็จควรทำอย่างไร

        - เด็กจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งของชิ้นนั้นมีเจ้าของ

        - เด็กจะดูแลของใช้ส่วนตัวของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นาน        

        - เราจะหยิบหรือยืมของคนอื่นมาใช้เราต้องทำอย่างไรก่อนถึงจะหยิบมาใช้ได้                           

4. ครูและเด็กสนทนาร่วมกัน และตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ  

 

ขั้นสรุป  

1. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมในห้องเรียน รวมไปถึงวิธีการเก็บดูแลรักษา       

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กฟังและพูดโต้ตอบเรื่องการแยกประเภทของใช้ 

2. สังเกตเด็กอ่านข้อความตามครู   

3. สังเกตเด็กฟังแล้วพูดโต้ตอบเรื่องจัดเก็บของเล่นของใช้ 

4. สังเกตเด็กเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง