หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุวนีย์ ฌานชีวิน / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 2

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ได้รับฟังได้

2. ปฏิบัติตนแสดงคำทักทายตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเองได้

3. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเองได้

4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้

5. มีความกระตือรือร้นขณะทำกิจกรรมได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK1. รู้ว่าเหรียญและธนบัตรที่ลักษณะแตกต่างกันมีค่าต่างกัน (อนุบาล)

FK2. รู้ว่าสิ่งที่มี เช่น ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ มาจากเงินที่ได้จากการทำงานของผู้ปกครอง (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

1. ครูเปิดเพลง "สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ" ให้เด็กฟัง 1 รอบ

2. ครูให้เด็กทำท่าประกอบเพลง "สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ"

 

ขั้นสอน 

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับเพลงที่ฟังโดยใช้คำถาม ดังนี้ 

        - คนไทยเวลาเจอกันเขาทำอย่างไร เวลาเจอกันพูดคำว่า สวัสดี

        - คนไทยเวลาทำผิดเขาทำอย่างไร เวลาทำผิดพูดคำว่า ขอโทษ

2. ครูสุ่มให้นักเรียน 2 คนออกมาสาธิตเกี่ยวกับมารยาทที่ดีตามที่ครูบรรยาย

3. ครูขออาสาสมัครขึ้นมา เป็นคนทำกระเป๋าหาย 1 คน ครูยื่นกระเป๋าให้ผู้ใหญ่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหาเจ้าของ

4. ครูให้เด็กหยิบเงินออกมาแล้วให้ช่วยกันตอบว่าเป็น เหรียญ หรือธนบัตรเท่าไหร่

 

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องมารยาทของคนไทย       

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

2. สังเกตเด็กปฏิบัติตนแสดงคำทักทายตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

3. สังเกตเด็กปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง