หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันแม่

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันแม่

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุวนีย์ ฌานชีวิน / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 2

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันแม่

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

   1. อ่านภาพข้อความตามครูได้  

   2. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับวันแม่ได้

   3. ปฏิบัติตนแสดงคำทักทายตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเองได้

   4. การจำแนกดอกมะลิลักษณะต่างกันได้

   5. แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้

   6. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK4. รู้ว่าเงินสามารถซื้อสิ่งของได้ (อนุบาล)

FK5. รู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดในร้านค้า มีราคาที่แตกต่างกัน (อนุบาล)

FA1. รู้สึกของคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น (อนุบาล)

FA4. มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้การใช้เงินในสถานการณ์จริง (อนุบาล)

FA5. รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อได้รับคำชมเชยถึงความพยายาม (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

1. ครูอ่านคำคล้องจอง "วันแม่" ให้เด็กฟัง 1 รอบ

        - ครูให้เด็กอ่านคำคล้องจอง "วันแม่" ตามครูทีละวรรค

        - ครูและเด็กอ่านคำคล้องจอง "วันแม่" พร้อมกัน 1 รอบ

 

ขั้นสอน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคำคล้องจอง "วันแม่"

        - ในคำคล้องมีอะไรบ้าง

        - เด็กรู้ไหมว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร

2. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับการทำดอกไม้เมื่อวานว่า

        - คือดอกไม้อะไร

        - เราทำดอกไม้วันไหน

3. ครูนำเด็กเข้ากิจกรรมบทบาทสมมติในการ ซื้อ – ขาย ดอกมะลิโดยมีข้อตกลง ดังนี้

        - ครูจะสมมติครูเป็นแม่ค้า

        - เด็กเป็นลูกค้า

4. ครูจะให้เด็กออกมาหยิบเงิน ที่แตกต่างกัน เงินเหรียญ 5 บาท เงินเหรียญ 10 บาท ธนบัตร 20 บาท

5. ครูจะมีดอกไม้ในตะกร้า 3 ใบ ในแต่ละตะกร้าจะมีดอกไม้ที่ไม่เท่ากัน จะมีดอกขนาดเล็ก 5ดอกขนาดกลาง 10 บาท ดอกขนาดใหญ่ 20 บาท

6. ให้เด็กนำเงินที่ตัวเองหยิบไปซื้อดอกไม้ตามจำนวนเงิน   

 

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการ ซื้อ – ขาย ดอกมะลิ    

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กอ่านภาพข้อความตามครู

2. สังเกตเด็กฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับวันแม่

3. สังเกตเด็กปฏิบัติตนแสดงคำทักทายตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

4. สังเกตเด็กการจำแนกดอกมะลิลักษณะต่างกัน

5. สังเกตเด็กแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้เหมาะสมตามสถานการณ์