หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์อำไพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 3

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. อ่านตามคำที่ครูอ่านได้

2. ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำขณะที่ทำกิจกรรมการหยิบของเล่นของใช้ได้

3. ยกมือขออนุญาตเมื่อต้องการพูด

4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

5. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้          

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK7. รู้วิธีเก็บรักษาสิ่งของ เช่น เก็บของเล่นให้เข้าที่ เก็บเงินในกระปุกและวางไว้ในที่ปลอดภัย (อนุบาล)

FK11. รู้ว่าสิ่งของต่าง ๆ มีเจ้าของ (อนุบาล)

FA1. รู้สึกขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น (อนุบาล)           

FA2. มีความยินดีเมื่อได้แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น (อนุบาล)

FA3. เคารพความเป็นเจ้าของในของใช้ส่วนตัวของผู้อื่น (อนุบาล)                        

FB1. ขออนุญาตก่อนนำของของผู้อื่นไปใช้ (อนุบาล)   

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

1. ครูแนะนำคำคล้องจอง “ของเล่นของใช้” ให้เด็ก

        - รอบที่ 1 ครูท่องคำคล้องจองให้เด็กฟัง 1 รอบ

        - รอบที่ 2 เด็กท่องตามครูทีละวรรค

        - รอบที่ 3 ครูและเด็กท่องคำคล้องจองจนจบ

 

ขั้นสอน    

1 ครูให้เด็กอาสาสมัครขึ้นมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับของเล่นของใช้ที่บ้านตนเองที่เด็กรู้จักและเป็นของเล่นของใช้ที่ไม่มีในห้องเรียน

2. แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   กลุ่มที่ 1 สำรวจของเล่นของใช้ในห้องเรียน หยิบมาคนละหนึ่งชิ้น

   กลุ่มที่ 2 นำของเล่นที่ครูให้เตรียมมาจากบ้านขึ้นมา

3. ครูอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของใช้ที่เป็นของส่วนรวมและของใช้ที่เป็นของส่วนตัว ของใช้ที่มีเจ้าของ

4. ครูให้คนที่เอาของเล่นของตัวเองมาลุกขึ้นและครูพูดขึ้นว่านี่เป็นของใช้ส่วนตัวเพราะเป็นของเล่นของใช้ที่เด็กเอามาจากบ้าน

5. ครูให้คนที่เอาของเล่นที่อยู่ในห้องลุกขึ้นและครูพูดว่านี่เป็นของใช้ส่วนรวม เค้าเป็นของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนเราใช้เล่นกันทุกคน ไม่ได้เป็นของส่วนตัว เพราะฉะนั้นเวลาเล่นต้องรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจและเล่นด้วยกัน เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย  

 

ขั้นสรุป

1. ครู และเด็กสรุปร่วมกันเกี่ยวกับของใช้ส่วนรวมและของใช้ส่วนตัวและเด็กสรุปร่วมกันเกี่ยวกับของใช้ส่วนรวมและของใช้ส่วนตัว 

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตการอ่านตามคำที่ครูอ่าน

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำขณะที่ทำกิจกรรมการหยิบของเล่นของใช้ได้

3. สังเกตการยกมือขออนุญาตเมื่อต้องการพูด

4. สังเกตความกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

5. สังเกตการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวม