หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้ – ศิลปะสร้างสรรค์

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้ – ศิลปะสร้างสรรค์

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์อำไพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 3

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยตนเอง

2. สนใจในการทำงานศิลปะที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จได้ด้วยตนเอง

3. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเอง               

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK7. รู้ว่าจะเก็บรักษาสิ่งของ เช่น เก็บของเล่นให้เข้าที่ เก็บเงินในกระปุกและวางไว้ในที่ปลอดภัย (อนุบาล)

FK9. รู้วิธีดูแลตนเอง เช่น เดินอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นขณะรับประทานอาหาร (อนุบาล)

FK11. รู้ว่าสิ่งของต่าง ๆ มีเจ้าของ (อนุบาล)

FA3. เคารพความเป็นเจ้าของในของใช้ส่วนตัวของผู้อื่น (อนุบาล)

FB1. ขออนุญาตก่อนนำของของผู้อื่นไปใช้ (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

1. ครูและเด็กร่วมกันทำนิ้วมือประกอบเพลง นกน้อยและกาดำ

 

ขั้นสอน

1. ครูแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

        - วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน

        - การปั้นดินน้ำมันอย่างอิสระ

        - การประดิษฐ์กระปุกออมสินจากกระดาษหนังสือพิมพ์

2. ครูแนะนำและอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากกระดาษหนังสือพิมพ์

3. ครูแจกอุปกรณ์ให้เด็กลงมือปฏิบัติ

4. เด็กเลือกทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม ตามความสนใจเมื่อทำเสร็จแล้วให้นำมาส่งให้ครู

5. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ เมื่อหมดเวลาช่วยกันเก็บของ

6. ขออาสาสมัคร 4 - 5 คน ออกมาเล่าผลงานของตนเอง

 

ขั้นสรุป

ครูและเด็กร่วมเล่นฟิงเกอร์เพลงอีก 1 รอบ

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยตนเอง

2. สังเกตเด็กสนใจในการทำงานศิลปะที่ได้รับมอบหมาย

3. สังเกตเด็กเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างปลอดภัย

4. สังเกตเด็กเล่นและทำกิจกรรมการประดิษฐ์กระปุกออมสินร่วมกับผู้อื่น