หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนของเรา

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนของเรา

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์อำไพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 3

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนของเรา

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดที่เด็กรู้จักได้

2. สามารถจำแนกชนิดของผักและผลไม้ได้

3. บอกได้ว่าเงินที่ใช้ซื้อของมาจากไหนได้

4. สนทนาโต้ตอบระหว่างทำกิจกรรมได้           

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK1. รู้ว่าเหรียญและธนบัตรที่ลักษณะต่างกันมีค่าต่างกัน (อนุบาล)

FK2. รู้ว่าสิ่งที่มี เช่น ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ มาจากเงินที่ได้จากการทำงานของผู้ปกครอง (อนุบาล)

FK4. รู้ว่าเงินสามารถใช้ซื้อสิ่งของได้ (อนุบาล)

FK5. รู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดในร้านค้า มีราคาที่แตกต่างกัน (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

กิจกรรมบริหารสมอง  จีบ - แอล

 

ขั้นสอน

1. ครูเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดที่เด็กรู้จัก

2. ครูให้เด็กนำสิ่งของที่เตรียมไว้มาวางรวมกันหน้าห้อง เช่น ผัก ผลไม้

3. ครูและเด็กร่วมกันคัดแยกสิ่งของที่เตรียมไว้มาจัดวางโดยการสมมติให้เป็นตลาด ครูและเด็กเล่นบทบาทสมมติเป็น แม่ค้า ลูกค้า

4. ครูสนทนาเกี่ยวกับการใช้เงิน โดยถามคำถาม ดังนี้

        - เหรียญแต่ละเหรียญมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน

        - เวลาซื้อของเราใช้อะไรซื้อ

        - ก่อนที่เราจะมีเสื้อผ้าหรือสิ่งของต่าง ๆ เราต้องใช้อะไรซื้อและเงินได้มาจากไหน

        - เราใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้า        

        - สินค้าในร้านค้ามีราคาเหมือนหรือแตกต่างกันรู้ได้อย่างไร

5. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาตอบคำถาม

6. ครูและเด็กร่วมกันเล่นบทบาทสมมติ              

 

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กสรุปร่วมกัน ดังนี้

        -  การเล่นบทบาทสมมติการจ่ายตลาด

        - คุณค่าของเงินในการใช้จ่ายซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

        - แต่ละเหรียญมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน

        - ใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า

        - ราคาของสินค้าต่างกันที่ขนาดและยี่ห้อของแต่ละชนิด

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตการเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดที่เด็กรู้จัก

2. สังเกตการจำแนกผักผลไม้

3. สังเกตเด็กบอกได้ว่าเงินที่ใช้ซื้อของมาจากไหน

4. สังเกตเด็กสามารถตอบคำถาม