หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์อำไพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 3

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับที่มาของเงินได้

2. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทยที่ดีได้

3. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

4. ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำในขณะที่ฟังนิทานได้        

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK1. รู้ว่าเหรียญและธนบัตรที่ลักษณะต่างกันมีค่าต่างกัน (อนุบาล)

FK3. รู้ว่าสิ่งที่มี เช่น ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ มาจากเงินที่ได้จากการทำงานของผู้ปกครอง (อนุบาล)

FK4. รู้ว่าเงินสามารถใช้ซื้อสิ่งของได้ (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

1.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจากนิทานเรื่อง เที่ยวเมืองไทย พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจากนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย

         1.1 คุณครูอ่านนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทยให้เด็กฟังจนจบ 1 รอบ

 

ขั้นสอน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับภาพในนิทานว่ามีเด็กดีหรือไม่

2. ครูอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทยที่ดีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทยที่ดี

3. ครูถามคำถามกับเด็กดังนี้

        - การอยู่ร่วมกันกับคนหลายคนเราต้องปฏิบัติตนอย่างไร

        - เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเป็นเด็กดี

        - เด็กดีหมายถึงอะไรใครทำข้อไหนบ้าง

        - เด็กรู้ไหมอะไรเป็นสมบัติของชาติ

        - เรามีวิธีดูแลสมบัติของชาติอย่างไร

        - เด็กมีสมบัติเป็นของตัวเองไหม

        - สมบัติของเรามาจากไหน

        - เราเอาสมบัติของคนอื่นได้ไหม เพราะอะไร

 

ขั้นสรุป

ครูให้เด็กฟังเพลง หน้าที่ของเด็ก

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับที่มาของเงิน

2. สังเกตการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทย

3. สังเกตพฤติกรรมความกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

4. สังเกตพฤติกรรมการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำในขณะที่ฟังนิทาน