เจ้าของฟาร์มผัก

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : เจ้าของฟาร์มผัก

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์จากสารเคมี และสารอินทรีย์ในพืช
  • เพื่อผู้เรียนสามารถคิดคำนวณต้นทุนของปุ๋ยแต่ละชนิดแต่ละสูตรอย่างถูกต้อง

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FB9. เปรียบเทียบสินค้าและราคา และเลือกสิ่งที่เหมาะสม (ป. ปลาย)

FK44. รู้ว่าต้องประเมินความสามารถในการจ่ายเงิน หรือกำลังทรัพย์ของตนเองก่อนซื้อสินค้า ไม่ด่วนตัดสินใจทันทีทันใด (ม. ต้น)

FA18. มีแรงจูงใจที่จะหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ (ม. ต้น)

FK88. รู้ว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ข้อกำหนด และเงื่อนไขด้วย (ม. ปลาย)

FK104. เข้าใจว่าการลงทุนมีทั้งขาดทุนและกำไร (ม. ปลาย)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี : 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

-

 

-

 

 

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช

เวลาในการจัดการเรียนรู้ 3 คาบเรียน

 

กิจกรรมนำสู่การเรียน (คาบที่ 1 - 2)

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนปัจจัยที่มีต่อการเจริญเติบโต โดยยกตัวอย่างการทดลองปลูกผักและไม้ผลเมืองหนาวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

2. ครูพูดคุยถึงการทำการเกษตรใกล้ตัวนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง และผักริมรั้ว

 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนศึกษาสืบค้นชนิดของพืชผักสวนครัว วิธีการปลูกผักที่ถูกต้อง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสื่ออินเตอร์เน็ต ลงในสมุดของตนเอง

 

กิจกรรมรวมยอด

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้นำเมล็ดผักยี่ห้อต่าง ๆ มาใช้สำหรับคำนวณต้นทุนการปลูกผัก วางแผนการขายผักเพื่อสร้างเป็นอาชีพ

กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ (คาบที่ 3)

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนจากพูดคุยถึงการวางแผนการจัดทำฟาร์มผักจากเมล็ดผักของกลุ่มตนเอง

2. ครูแนะนำวิธีการดูวันหมดอายุของเมล็ดผัก และข้อบ่งชี้การใช้ผลิตภัณฑ์

 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มที่จัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้ว และนำซองเมล็ดผักที่เตรียมไว้มาตรวจสอบรูปแบบผลิตภัณฑ์ สังเกตวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมฟาร์มผัก โดยการนำเอาองค์ความรู้จากการสืบค้นในคาบเรียนที่แล้วมาออกแบบการวางแผนการทำฟาร์มโดยใช้เมล็ดผักที่นักเรียนเตรียมมา ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ยี่ห้อของเมล็ดผัก วิธีการปลูกผัก การวางแผนการขายผัก การวางแผนการเงินหลังจากการขายผักลงกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

กิจกรรมรวมยอด

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมและเสนอแนะเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2. ครูให้นักเรียนนำเมล็ดผักกลับไปปลูกที่บ้านของตนเองร่วมกับผู้ปกครอง และสังเกตการเจริญเติบโตของพืช
ถ่ายรายงานผลลงกลุ่มไลน์ทุกวันจนครบ 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้ในบทเรียนต่อไป

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม

เริ่มสั่งเกตพฤติกรรมตั้งแต่นักเรียนเริ่มการเรียนรู้ว่ามีพฤติกรรมกระตื้อรื้อร้น ให้ความสนใจระหว่างการทำกิจกรรมตลอดถึงการมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมกลุ่ม

 

2. ตรวจใบงานกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานมีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนตามที่สั่ง คือ ยี่ห้อของเมล็ดผัก วิธีการปลูกผัก การวางแผนการขายผัก การวางแผนการเงินหลังจากการขายผัก รวมไปถึงการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน และการตอบคำถามของนักเรียนภายในกลุ่ม