ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ดำเนินการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการอุปโภคบริโภคยังเผชิญกับแรงกดดันการฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายลดลงบ้าง

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและการใช้จ่ายภาคบริการ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาดำเนินการได้ดีขึ้น แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ และราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ่ที่ขยายตัวจากการนำเข้าอุปกรณ์สำนักงาน (ไม่รวมคอมพิวเตอร์)/ อุปกรณ์การแพทย์/ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัวจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เร่งสูงขึ้น

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวมากขึ้น

จากรายจ่ายประจำของ อบจ. เทศบาล สพฐ. และรายจ่ายอื่นของงบกลาง ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวจากกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบทและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลไม้ไปจีนที่ลดลงจากผลกระทบของนโยบาย Zero-COVID 

การนำเข้า กลับมาหดตัว ตามการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จากจีนที่ลดลงจากผลกระทบของนโยบาย Zero- COVID

 

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว

ทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยโรงงานจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่วนราคาปรับตัวดีขึ้น ตามราคาปศุสัตว์ โดยเฉพาะราคาสุกรและไก่ รวมถึงราคามันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ตามความต้องการของตลาด

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการในต่างประเทศและผลผลิตอ้อยโรงงาน ขณะที่การผลิตเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การติดเชื้อในโรงงานที่คลี่คลาย 

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารสด

 

การจ้างงาน ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจากผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงาน (ม.38) ที่ลดลงแต่ยังคงเปราะบาง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th