ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้านและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายเดือน

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายปี