ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤษภาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยการอุปโภคบริโภคขยายตัวจากการใช้จ่ายหมวดท่องเที่ยวบริการ และหมวดยานยนต์เป็นสำคัญ รวมทั้งรายได้เกษตรกรยังขยายตัว ขณะเดียวกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามหมวดบริการ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และหมวดยานยนต์ที่สามารถส่งมอบรถได้มากขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว

ตามการขยายตัวของการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ขณะที่การลงทุนด้านก่อสร้างหดตัวจากฐานสูงปีก่อน ที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว

จากรายจ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงรายจ่ายลงทุนจากกรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทาน 

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และผลไม้ไปจีนที่ลดลงจากผลกระทบนโยบาย Zero-COVID และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปทางเรือมากขึ้น 

การนำเข้า หดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์จากจีนที่ลดลง จากผลกระทบนโยบาย Zero-COVID และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาปศุสัตว์ จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง มันสำปะหลังจากความต้องการของจีนและยุโรป และข้าวเปลือกจากความต้องการของตลาดโลก สำหรับผลผลิตขยายตัว ตามข้าวนาปรัง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว

ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตอ้อยและความต้องการในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น สิ่งทอขยายตัวตามความต้องการในต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่กลับมาขยายตัวตามการบริโภคในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

การจ้างงาน ปรับดีขึ้น ตามความเชื่อมั่นในการจ้างงาน และตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานในระบบ (ม.38) ที่ลดลง 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มิถุนายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th