ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • โดยการอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง จากรายได้เกษตรกรที่ยังคงขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี และรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
    ที่กลับมาดำเนินการได้มากขึ้น 
  • อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการใช้จ่ายในสินค้าคงทน หมวดบริการ และสินค้าอุปโภคบริโภค ตามความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ปรับดีขึ้น รายได้เกษตรที่ยังขยายตัวดี และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ขณะที่ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย

ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเพื่อส่งออกที่ชะลอลง ประกอบกับการลงทุนด้านก่อสร้างหดตัวใกล้เคียงเดิม ตามยอดขายวัสดุก่อสร้างเป็นสำคัญ

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง

ตามรายจ่ายประจำจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และรายจ่ายลงทุนหดตัวจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทเป็นสำคัญ

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการส่งออกทุเรียนไปจีน เนื่องจากผลผลิตลดลง เป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกไปลาวและเวียดนามขยายตัว การนำเข้า หดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าชิ้นส่วน-อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนที่ขยายตัว ขณะที่การนำเข้าจากลาวและกัมพูชายังขยายตัวดี

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาสินค้าเกษตร ตามราคาปศุสัตว์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง ราคามันสำปะหลังจากความต้องการใช้ผลิตเอทานอลและอาหารสัตว์ และยางพารา
ตามความต้องการในอุตสาหกรรมยางล้อ สำหรับผลผลิตขยายตัวตามผลผลิตมันสำปะหลังที่เร่งเก็บเกี่ยวจากราคาที่จูงใจ

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวเพิ่มขึ้น

ตามการผลิต HDD ที่ลดลงจากจากปัญหา Supply disruption ซึ่งเป็นผลกระทบของมาตรการ Zero-COVID ในจีนที่ยังมีอยู่ ตลอดจนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk) นอกจากนี้ การผลิตเครื่องแต่งกายหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญที่มีแนวโน้มชะลอตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ราคาพลังงานชะลอลง

 

การจ้างงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กันยายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th