ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัว จากกำลังซื้อที่ลดลงจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง รายได้หลังหักการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำและผลกระทบของอุทกภัยบางพื้นที่ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัวจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอลง

การอุปโภคบริโภค กลับมาหดตัว

จากการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าคงทน และสินค้ากึ่งคงทนที่หดตัวตามกำลังซื้อที่ลดลงจากค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง รายได้หลังหักการชำระหนี้ที่ลดลงหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้และผลกระทบของอุทกภัยในบางพื้นที่

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง

จากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านก่อสร้างหดตัวน้อยลง

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวน้อยลง

ตามรายจ่ายลงทุนในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายจ่ายประจำในหมวดค่าตอบแทนของงบกลาง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก กลับมาขยายตัว ตามมูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์และผลไม้ไปจีน อาหารและเครื่องดื่มไป สปป.ลาว และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเวียดนาม

การนำเข้า หดตัวต่อเนื่อง ตามมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนและเวียดนาม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากเวียดนาม 

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะข้าวเปลือกที่ความต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น ราคาปศุสัตว์จากต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง มันสำปะหลังตามความต้องการใช้ผลิตอาหารสัตว์ และแอลกอฮอล์ ขณะที่ผลผลิตทรงตัว

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอลงและปัญหาอุปทานในจีนช่วงต้นไตรมาส เครื่องแต่งกายหดตัวต่อเนื่องจากความต้องการของต่างประเทศในบางพื้นที่ลดลง และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ลดลงจากอุทกภัย

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงานที่ชะลอลง ขณะที่ราคาอาหารสดยังสูงต่อเนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยในบางพื้นที่

 

การจ้างงาน เพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ว่างงานใหม่มาตรา 38 ที่ลดลง

 

ภาคการเงิน
เงินฝาก ขยายตัว ตามความต้องการฝากเงินในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

สินเชื่อ ขยายตัว ตามสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อธุรกิจหดตัวเล็กน้อย

 

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2566 คาดว่า ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ยังมีแรงกดดันจากกำลังซื้อที่ลดลงจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงและรายได้หลังหักการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ทยอยปรับดีขึ้นประกอบกับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจะช่วยพยุงการฟื้นตัวของการบริโภคได้บ้าง สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ อาทิ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกทรงตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงตามเศรษฐกิจโลก

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th