ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน  
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรขยายตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
  • อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง จากการผลิตเพื่อส่งออกตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาที่ขยายตัวดี ตามราคาข้าวและมันสำปะหลังจากความต้องการส่งออก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จที่มีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อ้อยโรงงานตามราคาน้ำตาลตลาดโลก และปศุสัตว์ราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิต ด้านผลผลิตปรับดีขึ้นในพืชหลักทั้งข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

จากการผลิตเพื่อส่งออกหมวดเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับหดตัว ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้นจากปัญหาด้านอุปทานคลี่คลายลง หมวดอาหารชะลอลงจากวัตถุดิบบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างไรก็ดี หมวดเครื่องดื่มปรับดีขึ้นตามกิจกรรมภายในประเทศที่ฟื้นตัว

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการกลับมาจัดกิจกรรมและเทศกาลในหลายพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปีก่อน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการเดินทางเพิ่มขึ้นทั้งทางบกและอากาศ ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น ตามการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และเพิ่มเที่ยวบินตรงมากขึ้น

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง

จากการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ชะลอลง หลังเร่งส่งมอบไปมากในช่วงไตรมาสก่อน ประกอบกับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอลง จากราคาสินค้าที่สูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายหมวดบริการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยว

 

การลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลง

ตามการลงทุนก่อสร้างปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนของอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกหดตัว ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ประกอบกับการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวมากขึัน ตามการส่งออกทุเรียนสดและลำไยสดไปจีนขยายตัวสูง ขณะที่การส่งออกไปเมียนมาชะลอลงในหลายหมวดสินค้า อาทิ ยานยนต์และอะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า และสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอหดตัว จากสถานการณ์ความไม่สงบ และแรงกดดันจากเงินจัตอ่อนค่า การนำเข้า ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าผลไม้และผักจากจีน และไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการบริโภคในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากราคาพลังงาน และราคาอาหารสดชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำมาตรา 33 และ
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ปรับดีขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th

 

 

ภาวะเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2566