ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวจากเดือนก่อน 
  • ตามการจ้างงานที่ฟื้นตัว รายได้เกษตรขยายตัวดี และการท่องเที่ยวดีต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค ด้านการลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากการลงทุนเพื่อการผลิต ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว
  • อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้น ตามการผลิตเพื่อส่งออกจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

รายได้เกษตรยังคงขยายตัวสูงใกล้เคียงเดือนก่อน จากด้านราคาที่ขยายตัว ทั้งราคาอ้อยโรงงานตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก ข้าวและมันสำปะหลังตามความต้องการส่งออก ด้านผลผลิตขยายตัวตามอ้อยโรงงาน ข้าวนาปี และมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

จากการผลิตเพื่อส่งออกหดตัวตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ  เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านจากไม้ เซรามิค และเสื้อผ้า รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หดตัวหลังเร่งผลิตไปแล้ว  อย่างไรก็ดี หมวดอาหารขยายตัวเล็กน้อยจาก
การผลิตสินค้าผักผลไม้แปรรูปที่ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงก่อนหน้าทยอยคลี่คลาย 

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว

นักท่องเที่ยวไทยขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการจัดกิจกรรมและประชุมสัมมนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นเร็ว โดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ที่มีเที่ยวบินตรงสู่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนการเดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่ภาคเหนือปรับลดลงเล็กน้อย 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวมากขึ้น

จากการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ากึ่งคงทนขยายตัว ตามมาตรการช้อปดีมีคืน และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมวดยานยนต์ปรับดีขึ้นในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์  ส่วนรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังหดตัว ด้านหมวดบริการทรงตัวในระดับสูงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย

จากการลงทุนเพื่อการผลิต ตามการลงทุนซื้อรถยนต์ ประเภทรถบรรทุกและรถแทรคเตอร์เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าสินค้าทุนปรับดีขึ้น ส่วนการลงทุนเพื่อการก่อสร้างปรับลดลงเล็กน้อย ตามปริมาณจำหน่ายสินค้าในหมวดก่อสร้าง หลังเร่งไปในช่วงก่อน

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวชะลอลง

จากการส่งออกผลไม้ทั้งทุเรียนสดและลำไยสดไปจีนตอนใต้ชะลอลง และสินค้าอุปโภคบริโภคไป สปป.ลาว กลับมาหดตัว ด้านการนำเข้าชะลอลงตามการนำเข้าผลไม้และผักจากจีน เมล็ดข้าวโพดบดและแร่พลวงจากเมียนมา หลังนำเข้ามามากในช่วงก่อนหน้า

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามหมวดอาหารสดและพลังงาน

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th