ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

31 ตุลาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนกันยายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนกันยายน 2565 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน
  • โดยได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามามากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามความต้องการของคู่ค้าโดยเฉพาะตลาดจีน
  • อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคชะลอลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจากรายได้เกษตรกรที่ลดลงและค่าครองชีพที่ยังอยู่ระดับสูง แม้เดือนนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ

รายได้เกษตรกร หดตัวมากขึ้น

จากราคาปาล์มที่หดตัวมากขึ้นตามการเร่งส่งออก น้ำมันปาล์มเพื่อระบายสต็อกของอินโดนีเซีย ขณะที่ยางพาราราคาหดตัวจากความต้องการที่เริ่มชะลอลงโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ด้านผลผลิตหดตัวต่อเนื่องจากทุเรียนเป็นสำคัญ

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตยางพาราแปรรูปโดยเฉพาะยางมิกซ์เจอร์ไป ตลาดจีน และน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นตามผลผลิต รวมถึง อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ที่ขยายตัวตามอุปสงค์คู่ค้า

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวรต่อเนื่อง

ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ต่อเนื่อง หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มมาเลเซียที่มีวันหยุดยาวในประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยชะลอลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี กลุ่มประชุมสัมมนาในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 

การอุปโภคบริโภค ชะลอลงเล็กน้อย

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการและยานยนต์ที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี สินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพและแรงส่งรายได้เกษตรกรที่ลดลง 

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงเล็กน้อย

ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางที่กลับมาหดตัว หลังเร่งไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ดี การลงทุนก่อสร้างยังยายตัวดี

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัว

ตามการส่งออกที่หดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้ ยางพาราแปรรูป ขณะที่การนำเข้ากลับมาหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงานที่ชะลอลง ขณะที่ราคาอาหารสดทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

 

ตลาดแรงงาน ใกล้เคียงเดือนก่อน  ตามจำนวนผู้มีงานทำและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ( ม.33 ) ที่ใกล้เคียงเดือนก่อน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 ตุลาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด