การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

test
นโยบายของผู้บริหาร

 • ​เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร​

 • ประกาศเรื่อง "No Gift Policy" ประจำปี 2566

มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ธปท.

 • เอกสารประกอบ

 • เอกสารประกอบ

​การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 2. ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

 • 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

 • 1. แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณ ปี 2566

 • 2. รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปี 2566

 • 3. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565

​การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ​1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

 • 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

 • 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

 • 4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

 • 5. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2565

​ข้อมูลสถิติด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • 3. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ
 Download

1. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

 
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566
 
3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 

 

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

256225632564

ผลการดำเนินงาน

256225622562

​กิจกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

TEST

กิจกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ธปท.

 • aaa
 • bbb
 • ccc

 

ประกาศ

 • เจตจำนง

​ข้อมูลสถิติด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • 3. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

แบบแจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโอนเงินเพื่อลูกค้าของธนาคารผ่านบาทเนต

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด