​พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

สรุปสาระสำคัญ

พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ประกาศใช้เพื่อให้มีกลไกการจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านค่าธรรมเนียมและได้รับยกเว้นภาษีจากการซื้อขายหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือหลักประกันของสินทรัพย์นั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ธปท. มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกำหนดฉบับนี้ อ่านต่อ

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th