การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ​(ร่าง) หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

-504 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายมิติ โดยเฉพาะพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม ล้วนทำให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องปรับกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลและด้านกลไกการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 6 ฉบับ เพื่อให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เติบโตได้อย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

24 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำหน้าที่ตัวกลางทางการเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และดูแลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม โดยองค์ประกอบสำคัญของการมีธรรมาภิบาลที่ดี คือ การมีคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การมีกลไกการควบคุม กำกับ และถ่วงดุลที่เหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสามารถรองรับความความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานธรรมาภิบาล 1 และงานธรรมาภิบาล 2
ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 
Email : CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันการเงินและบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์กลไกการกำกับดูแลกิจการของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  6. (ร่าง) หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  24 มิ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบับย่อ)

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

  CG1-RPD2@bot.or.th และ CG2-RPD2@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *