การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กลไกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อรายย่อย (Risk-based pricing) และการทดสอบใน Sandbox  

-225 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กลไกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อรายย่อย (Risk-based pricing) และการทดสอบใน Sandbox ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

29 กันยายน - 17 ตุลาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

        เพื่อให้การนำกลไก RBP มาใช้สำหรับธุรกรรมสินเชื่อรายย่อยมีการประเมินประสิทธิผลและความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้าน ธปท. จึงเปิดให้มีการทดสอบกลไก RBP ใน Sandbox โดยมีหลักการและสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

 

หลักการ

(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมทดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่ ธปท. กำหนด มีความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

(2) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อบนพื้นฐานข้อมูลที่สะท้อนความเสี่ยงของผู้กู้ภายใต้ระบบการประเมินความเสี่ยง (แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต) ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

(3) ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยทางการเงิน โดยผู้ประกอบธุรกิจมีกลไกสนับสนุน
ที่เหมาะสม เช่น การเปิดเผยข้อมูลปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่มีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ย แนวทางการปรับพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อให้ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีขึ้น เป็นต้น

   

 สรุปประเด็นสำคัญ

 กำหนดขอบเขต วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการทดสอบกลไกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อรายย่อย ภายใต้โครงการ RBP Sandbox ดังนี้

ขอบเขตการทดสอบ : ในระยะแรก ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถทดสอบการให้สินเชื่อกับประชาชนด้วยกลไก RBP ใน 2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (Unsecured p-loan) และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano finance)

ก่อนเข้าทดสอบ : ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดก่อนยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบ เช่น ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ Responsible lending โดยมีระยะเวลาการทดสอบครั้งละไม่เกิน 2 ปี

ในระหว่างการทดสอบ : ผู้เข้าร่วมทดสอบต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสามารถเสนอ
สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ยืดหยุ่นขึ้น

การออกจากการทดสอบ : ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถออกจากการทดสอบได้ใน 2 กรณี คือ (1) ผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้กลไก RBP ให้บริการวงกว้างได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพดานอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในโครงการ RBP Sandbox หรือ (2) ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยุติการทดสอบและกลับไปถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันเช่นเดียวกับช่วงก่อนเข้าโครงการ 

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารร่างหลักเกณฑ์

link เอกสาร

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

link เอกสาร

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์

link แบบสอบถาม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 6929 หรือ 0 2356 7362 หรือ 0 2283 6928

อีเมล RLP-RPD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  4 ก.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

 • เอกสารประกอบการ hearing

  7 ก.ย. 2566

  เอกสารประกอบการ hearing (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *