การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

-251 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

30 ตุลาคม 2566 – 14 พฤศจิกายน 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • เพื่อสนับสนุนการมีวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี (good credit culture) โดยผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ในขณะที่ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี ชำระหนี้ตามภาระที่มี ดังนั้น ธปท. จึงมีแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (Title loan) จากความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากภาระหนี้ทั้งหมดและรายได้ของลูกหนี้ และไม่นำมูลค่ารถที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกิดความเสียหายแล้วมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible lending) และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีวินัยทางการเงินที่ดี มีต้นทุนในการบริหารจัดการภาระหนี้ที่ลดลง และมีทางเลือกในการรีไฟแนนซ์ (refinance) ได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหรือชำระคืนสินเชื่อก่อนครบกำหนด (prepayment fee) สำหรับสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทอยู่บนกรอบหลักการเดียวกัน และสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2356 7676 หรือ 0 2356 7377 หรือ 0 2283 5867

อีเมล RLP-RPD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2563

  31 ก.ค. 2563

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RLP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2563

  31 ก.ค. 2563

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RLP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. ที่ สนส.13/2566 และ 14/2566

  14 พ.ค. 2567

  รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ

  RLP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. ที่ สนส.13/2566 และ 14/2566

  14 พ.ค. 2567

  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ

  RLP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *